Zelfde als factuuradres
Verzendgegevens toevoegen/bewerken

Gekozen verzendmethode

Geen verzendwijze geselecteerd

U moet eerst uw factuur/verzend-gegevens invullen voordat de mogelijke verzendopties in uw land getoond kunnen worden

Enter your coupan code to get a discount

Subtotaal:

Waardebon korting:

Totaal:

0,00 €

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Inleidende bepaling

Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door Maurice & Co in de schoot van haar internet- webshop www.maurice-en-co.be, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website wwww.maurice-en-co.be leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.

2. Begrippen

Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site www.maurice-en-co.be wordt verstaan onder:

2.1. www.maurice-en-co.be: de website van de Maurice & Co waar de producten worden aangeboden en verkocht aan de cliënten.

2.2. Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een bestelling doorgeeft via de website www.maurice-en-co.be

2.3. Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de Maurice & Co en de cliënt van de internet-webshop ww.maurice-en-co.be met betrekking tot de producten die worden aangeboden via Maurice & Co.

2.4. Product fiche: Geeft de informatie (teksten, foto’s, ,..) in verband met een product aan dat te koop wordt aangeboden via Maurice & Co.

2.5. Producten: Alle goederen te koop aangeboden door Maurice & Co.

2.6. Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

3. Aanvaarding van de voorwaarden

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

4. Voorwerp

De cliënt maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website. De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website. Maurice & Co bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de producten worden aan de cliënt geleverd binnen de gespecificeerde termijn.

5. Producten

Enkel de producten waarvoor een ‘product fiche’ is toegevoegd op de site ww.maurice-en-co.be kunnen het voorwerp uitmaken van een verkoop.

6. Bestelling

6.1. Al de informatie bezorgd door de cliënt, als het coderen van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, verbindt hem. Maurice & Co kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

6.2. De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

6.3. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Maurice & Co aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

6.4. In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Maurice & Co zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

6.5. Bijna al de producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Maurice & Co via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

7. Levering

7.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt Maurice & Co zich er toe om de bestelde producten naar de cliënten te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdend met een algemene vertraging van één tot twee dagen afhankelijk van de bestemming.

7.2. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de client zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Maurice & Co kan in dat opzicht niet spelen.

7.3. De levering is ondernomen door de maatschappij Taxipost. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op de site ww.maurice-en-co.be. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Maurice & Co of aan vervoerder door de cliënt in het geval van laattijdige levering.

7.4. Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de cliënt of de bestemmeling onmiddellijk de noodzakelijke voorbehouden formuleren aan de vervoerder op moment van de levering.

7.5. Als een pakket niet is ontvangen ondanks de verschillende passages van de vervoerder (maximum drie passages), wordt het teruggezonden aan Maurice & Co en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

7.6. De cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

8. Teruggave

8.1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Maurice & Co tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals tussen en andere handleidingen en documentatie ) naar het volgende adres: Maurice & Co, Moeskroenstraat 48, 8930 Menen, België

8.2. Indien de goederen zijn toegezonden aan Maurice & Co onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Maurice & Co zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, (met uitzondering van de leveringskosten) en dit zonder kosten. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Maurice & Co (bevel van een bedrag rechtgevend op een levering «gratis verzending» of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Maurice & Co.

8.3. Er bestaat een verzakingsrecht dat uitsluitend van toepassing is voor het verzenden van het pakje. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.

8.4 Procedure van terugneming: Maurice & Co zal teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de originele verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper werden beschadigd of gebruikt. Maurice & Co draagt geen enkele kost of verantwoordelijkheid met betrekking tot het door de koper terugsturen van goederen. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard. Correct teruggestuurde goederen worden binnen de 15 dagen terugbetaald.

9. Prijs

9.1. De prijs vermeldt op de product data-sheets stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

9.2. De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en de transportkosten.

9.3. Maurice & Co behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

9.4. De prijzen en het aanbod van de geneesmiddelen en medische apparatuur zijn geldig tot wijziging van de prijzen toegestaan voor het Ministerie van Economische Zaken.

10. Betaling

10.1. De prijs van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

10.2. De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij PayPal.

10.3. De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief dan wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij PayPal hun akkoord hebben verleend ivm de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij PayPal, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

10.4. De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke PayPal. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. PayPal en Maurice & Co zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Maurice & Co kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

11.2. De aansprakelijkheid van Maurice & Co kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten

11.3. De aansprakelijkheid van Maurice & Co zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de data-sheets zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie die de gebruiker dient te respecteren.

11.4. Deze site bevat links naar andere internetsites. Noch Maurice & Co of zijn titularis kunnen aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site ww.maurice-en-co.be .

12. Garantie

12.1. In geen enkel geval kunnen Maurice & Co verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Maurice & Co is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

De cliënt kan contact opnemen met de cliëntenservice door het invullen van het formulier dat men kan terugvinden op de website onder de rubriek ‘contacteer ons’.

13. Persoonsgegevens

13.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

13.2. Maurice & Co is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.
Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij Maurice & Co.

13.3. Maurice & Co verbinden zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.

14. Intellectuele eigendom

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site ww.maurice-en-co.be mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Maurice & Co. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Maurice & Co geven op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken. Wij verzamelen de persoonlijke informatie ook om u toegang te verlenen tot de online diensten, uw gebruik van onze site en de diensten en/of deelname aan online activiteiten, zoals beoordelingen, getuigenissen of onderschrijvingen te kunnen nazien. De informatie wordt verder ook verzameld voor nog ander gebruik, zoals uitdrukkelijk is vermeld in dit Privacybeleid, hetzij in verband met onze website, onze producten of diensten of onze bedrijfsactiviteit.

15. Gegevens
Wij verzamelen de persoonlijke informatie ook om u toegang te verlenen tot de online diensten, uw gebruik van onze site en de diensten en/of deelname aan online activiteiten, zoals beoordelingen, getuigenissen of onderschrijvingen te kunnen nazien. De informatie wordt verder ook verzameld voor nog ander gebruik, zoals uitdrukkelijk is vermeld in dit Privacybeleid, hetzij in verband met onze website, onze producten of diensten of onze bedrijfsactiviteit.
Alle inhoud in de vorm van spam en/of reclame voor derden in getuigenissen, fora, beoordelingen, ... worden verwijderd.

16. Toepasselijk recht bij geschillen

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en Maurice & Co zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Kortrijk bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de cliënt.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de cliënt en Maurice & Co zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Privacy

Privacybeleid van 
Dit is de website van Maurice & Co: ww.maurice-en-co.be

Ons postadres is:
Maurice & Co – Moeskroenstraat 48, 8930 Menen, België

Ons ondernemings- of btw-nummer is BTW BE 0887 333 333

Ons bedrijf bevindt zich:
Maurice & Co
 – Moeskroenstraat 48, 8930 Menen, België

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website verzamelen wij uw persoonsgegevens. Deze worden beheerd door ons bedrijf.

Wij bewaren de volgende inlichtingen wanneer u onze site bezoekt:
- uw 'domain name' (IP-adres) wanneer u onze website bezoekt.
- uw e-mailadres wanneer u berichten/vragen via de site verstuurt.
- uw e-mailadres als u contact met ons opneemt per e-mail.
- alle informatie over de pagina's die u op onze site hebt bezocht.
- alle informatie die u ons vrijwillig hebt gegeven (bijvoorbeeld in het kader van informatie-onderzoeken en/of inschrijvingen op de site)/

Deze informatie wordt gebruikt om:
- de inhoud van onze website te verbeteren.
- de inhoud en de layout van onze pagina's te personaliseren voor elke bezoeker afzonderlijk.
- u op de hoogte te houden van updates van onze site.
- later contact met u op te nemen voor direct marketing-doeleinden.

Gebruik van 'cookies'

Wij gebruiken cookies op deze site. (ter herinnering: een cookie is een klein bestand dat door een Internetserver wordt verstuurd en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Het bewaart het spoor van de Internetsite die u hebt bezocht en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Dankzij de cookie kunnen wij uw volgende bezoeken vergemakkelijken en uw voorkeuren registreren.

Beveiliging

Wij gebruiken altijd de coderingstechnologieën die worden erkend als de gangbare standaarden binnen de IT-sector wanneer wij uw gegevens op onze site doorsturen of ontvangen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen betreffende ons privacybeleid?

Wilt u reageren op een van de hierboven beschreven praktijken, neem dan contact met ons op:

- per e-mail: privacy@maurice-en-co.be
- op het volgende adres:
Maurice & Co – Moeskroenstraat 48, 8930 Menen, België

Als u ons uw postadres doorgeeft via het web krijgt u alleen de informatie of de bestellingen die u hebt gevraagd, op het adres dat u hebt opgegeven.

Als u ons uw telefoonnummer doorgeeft via het web wordt u alleen opgebeld door ons bedrijf wabnneer dit nodig is om te antwoorden op uw vragen of om u op de hoogte te houden van uw online bestellingen.

Als u ons uw gsm-nummer doorgeeft via het web krijgt u alleen sms-berichten van ons bedrijf wanneer dit nodig is om te antwoorden op uw vragen of om u op de hoogte te houden van uw online bestellingen.

Als u ons uw e-mailadres doorgeeft via het web kunt u e-mails van ons bedrijf krijgen om u informatie te geven over onze producten, diensten of evenementen (direct marketing), op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd of dat u reeds klant bent bij ons en ons uw e-mailadres hebt opgegeven. Als u dergelijke e-mails niet meer wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefoontjes wilt krijgen, kunt u contact opnemen met de Robinson-dienst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (http://www.robinsonlist.be,
gratis telefoonnummer: 0800-91 887,
per post: BDMV, Robinsonlijst, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Ons bedrijf kan de informatie van de consumenten gebruiken voor nieuwe toepassingen die nog niet voorzien zijn in ons "privacybeleid". In dit geval zullen wij contact met u opnemen voordat wij uw gegevens voor deze nieuwe toepassingen gebruiken, om u op de hoogte te houden van de wijzigingen van ons reglement voor bescherming van persoonsgegevens en om u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan deze nieuwe toepassingen.

Op verzoek verstrekken wij de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die op hen betrekking heeft. Als u toegang wilt tot deze informatie, neem dan contact op met ons op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers de mogelijkheid alle onjuiste informatie over zichzelf te verbeteren. Als u deze informatie wilt verbeteren, neem dan contact op met ons op het hierboven vermelde adres.

Als u van mening bent dat onze site niet in overeenstemming is met het beschreven privacybeleid, neem dan contact op met:
- ons bedrijf op het hierboven vermelde adres

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.